ایمیل

behinlawfirm@gmail.com

جهت دریافت مشاوره عدد 9 را به شماره ی1000330 ارسال نمایید

مصادیق سلب حضانت فرزند

مصادیق سلب حضانت فرزند

مصادیق سلب حضانت فرزند

مصادیق سلب حضانت فرزند

۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
۳- ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
۴- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تکدی گری و قاچاق
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف