ایمیل

behinlawfirm@gmail.com

جهت دریافت مشاوره عدد 9 را به شماره ی1000330 ارسال نمایید

عدم استفاده عابر پیاده از خط یا پل عابر

عدم استفاده عابر پیاده از خط یا پل عابر

عدم استفاده عابر پیاده از خط یا پل عابر

عدم استفاده عابر پیاده از خط یا پل عابر

در خیابان هایی که تجهیزات و مسیرهای ویژه ای برای عبور عابران پیاده ایجاد شده، عابرین پیاده مطابق قانون مکلفند برای عبور از خیابان از این محل ها استفاده کنند.
چنانچه عابری، با وجود این مسیرهای ویژه، از قبیل پل عابر پیاده و خط عابر، از آن ها استفاده نکند، راننده در صورتی که بی احتیاطی نکرده باشد و قادر به جلوگیری از تصادف نباشد، مسئولیتی ندارد.
یادآوری می شود که عدم مسئولیت راننده، به بیمه ارتباطی نداشته و شرکت بیمه مکلف به پرداخت دیه مصدوم است.