ایمیل

behinlawfirm@gmail.com

جهت دریافت مشاوره عدد 9 را به شماره ی1000330 ارسال نمایید

سوال)
شخص الف در سال ۱۳۸۳ اقدام به انتقال حق سرقفلی به شخص ب در بنگاه معاملات ملکی می نماید و در همان تاریخ نیز شخص الف وکالت بلاعزل به ب میدهد ، شخص الف سال ۱۳۸۵ فوت میکند ،
اولا: حال نیاز به تنفیذ قولنامه است یا وکالتنامه ؟
ثانیاٌ: مرجع رسیدگی به دعوا

سوال)
شخص الف در سال ۱۳۸۳ اقدام به انتقال حق سرقفلی به شخص ب در بنگاه معاملات ملکی می نماید و در همان تاریخ نیز شخص الف وکالت بلاعزل به ب میدهد ، شخص الف سال ۱۳۸۵ فوت میکند ،
اولا: حال نیاز به تنفیذ قولنامه است یا وکالتنامه ؟
ثانیاٌ: مرجع رسیدگی به دعوا

سوال)
شخص الف در سال ۱۳۸۳ اقدام به انتقال حق سرقفلی به شخص ب در بنگاه معاملات ملکی می نماید و در همان تاریخ نیز شخص الف وکالت بلاعزل به ب میدهد ، شخص الف سال ۱۳۸۵ فوت میکند ،
اولا: حال نیاز به تنفیذ قولنامه است یا وکالتنامه ؟
ثانیاٌ: مرجع رسیدگی به دعوا

پاسخ)
اولا: وکالت عقدی است جایز که به مجرد فوت احد از طرفین منفسخ می شود.
ثانیا تنفیذ قولنامه جزء امور ترافعی نبوده و قابلیت استماع در محاکم ندارد.
شما میتوانید دادخواست الزام وراث فروشنده سرقفلی را به تنظیم سند رسمی صلح یا اجاره تقدیم نمایید .
دقت نمایید فروشنده حق انتقال به غیر در قرارداد داشته باشد و اگر خدای ناکرده این قراداد قبل از سال ١٣٧۶ تنظیم شده باشد در حاکمیت قانون ١٣۵۶ بوده و در صورت تخلف مستاجر حقی بنام سرقفلی نداشته و حق کسب و پیشه و تجارت او هم از باب تخلف ساقط میشود.
مرجع قضایی محل وقوع عین مستاجره صالح به رسیدگی است.

ادامه سوال:
پس با تنفیذ حکم دادگاه سند عادی تبدیل به سند رسمی می شود؟

پاسخ)
چیزی به نام تنفیذ قراردادهای عادی در قانون وجود ندارد.
تنفیذ در معاملات فضولی و صرفا وصیت نامه آمده است.
شما همین که الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یا صلح منافع را بخواهید دادگاه بدوا با احراز صحت قرارداد شما که نتیجه آن همان تنفیذ است خواسته را اجابت می کند.
در این موارد حتما مالک ملک به علاوه وراث فروشنده حق سرقفلی طرف دعوی قرار داده شود.