ایمیل

behinlawfirm@gmail.com

جهت دریافت مشاوره عدد 9 را به شماره ی1000330 ارسال نمایید

انجام معاملات با وكالت بلاعزل، شما را در معرض آسيب هاي حقوقي جدي قرار مي دهد

انجام معاملات با وكالت بلاعزل، شما را در معرض آسيب هاي حقوقي جدي قرار مي دهد

انجام معاملات با وكالت بلاعزل، شما را در معرض آسيب هاي حقوقي جدي قرار مي دهد

همانگونه كه مستحضر مي باشيد، امروزه در جامعه اقتصادي ما انجام معامله با وكالت بلاعزل، بسيار معمول گرديده است. شايد شما هم يكي از اين معاملات را تجربه كرده باشيد. مثلاً خودروي خود را با وكالت بلاعزل خريده باشيد و يا آپارتمان خود را بصورت وكالتي و با ارائه وكالت بلاعزل فروخته باشيد.
لازم است بدانيم كه “عقود معين”به دو دسته تقسيم مي شوند:
“عقود لازم” و “عقود جائز”
عقودي مانند بيع و رهن كه طرفين پس از انعقاد و امضاء، حق ندارند آنرا فسخ كنند را عقود لازم مي نامند.
اما برخي عقود وجود دارند كه بعد از انعقاد و امضاء، هريك از طرفين براحتي مي تواند آنرا فسخ و منحل نمايد، بي آنكه ضرورت داشته باشد كه دليل خاصي را براي فسخ ارائه نمايد. “عقد وكالت” از جمله اين عقود مي باشد. بعد از آنكه شما به فردي وكالت مي دهيد تا كاري را به نمايندگي از طرف شما انجام دهد، بلافاصله بعد از اعطاء وكالت مي توانيد، عقد را فسخ و يا وكيل را عزل نماييد.
پر واضح است كه “عقود جائز” بسيار متزلزل بوده و از لحاظ ثُبات معاملاتي در معرض ريسك جدي قرار دارد. اما از آنجايي كه در جامعه اقتصادي امروزه ما، شرايط انجام تشريفات رسمي و اداري، بويژه تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقالات، بسيار وقت گير و پرهزينه گرديده، استفاده از وكالت بشدت مرسوم شده است. البته افراد براي آنكه خطر فسخ عقد وكالت و يا عزل وكيل را از خود دور سازند، اقدام به اخذ وكالت بلاعزل مينمايند. وكالت بلاعزل وكالتي است كه در آن موكل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وكيل را از خود ساقط مي نمايد.
اما در اين نوع از وكالت نيز همچنان خطرات شاياني موكل را تهديد مي كند! برخي از اين آسيب ها بدين شرح مي باشد:
اسقاط حق عزل وكيل و ضم وكيل و…مسقط حق فسخ عقد وكالت نبوده و موكل همچنان مي تواند عقد وكالت را فسخ نمايد.
به محض اينكه موكل فوت كند، و يا دچار جنون و امراض رواني گردد ( ولو اينكه دچار جنون اَدوراي گردد)، و يا ورشكسته گردد، عقد وكالت به خودي خود منفسخ شده و منحل مي گردد.
موكل ميتواند موضوع وكالت را خود به انجام رساندودراين صورت وكالت شما بلااثر و بي ارزش مي گردد.
اعطاء وكالت، قانوناً سبب مُمَلِك محسوب نمي گردد و مادامي كه موضوع وكالت در انتقال، انجام نگرديده، موكل بعنوان مالك شناخته مي گردد، در اين وضعيت طلبكاران مي توانند مالي را كه شما نسبت به آن وكالت بلاعزل داريد را براحتي توقيف و نهايتاً منتقل نمايند. اجراي مهريه در اين موارد بسيار مرسوم مي باشد.
در مواردي كه وكالت بلاعزل بواسطه تفويض وكالت، در ايادي متعددي به گردش درمي آيد، هر آيينه ممكن است يكي از اين روابط قراردادي كه منشاء تفويض وكالت بوده، منحل گردد و در نتيجه تمام معاملات بعدي نيز به تبع آن از درجه اعتبار ساقط گردند. بعنوان مثال ممكن است يك اتومبيل گران قيمت بواسطه وكالت بلاعزل، چندين نوبت بين اشخاص متعدد نقل و انتقال شده باشد و نهايتاً به دست شما رسيده باشد، اكنون اگر يكي از اين اشخاصي كه قبل از شما وكالت داشته، معامله خود را با نفر بعدي برهم زند، تمام وكالت نامه هاي بعدي از جمله وكالت شما نيز به تبع آن باطل مي گردد!
بنابراين به شما توصيه مي كنيم كه سعي نماييد حتي المقدور معاملات خود را وكالتي انجام ندهيد و يا در صورت اينكه به ناچار مالي را بصورت وكالتي خريداري نموديد، در خصوص تنظيم قرارداد وكالت مربوطه با حقوق دانان متخصص و باتجربه مشورت كنيد. در ثاني اصل معامله را بصورت مكتوب و محكم منعقد نموده و در آن به وكالت مذكور تصريح نماييد.