ایمیل

behinlawfirm@gmail.com

جهت دریافت مشاوره عدد 9 را به شماره ی1000330 ارسال نمایید

آیا پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از ارث محروم کنند؟

آیا پدر و مادر می‌توانند فرزند خود را از ارث محروم کنند؟

خیر؛ صحیح نیست!
هیچ کس نمی‌تواند وارث خود را از ارث محروم کند. وصیت نامه‌ ی متوفی نیز فقط در مورد یک سوم میراث معتبر است. تنها وارثی که مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم می‌شود.