ایمیل

behinlawfirm@gmail.com

جهت دریافت مشاوره عدد 9 را به شماره ی1000330 ارسال نمایید

آیا حضانت فرزند همیشه با پدر است؟

آیا حضانت فرزند همیشه با پدر است؟

آیا حضانت فرزند همیشه با پدر است؟

آیا حضانت فرزند همیشه با پدر است؟

خیر؛ توجه داشته باشید!
اول این که تا هفت سالگی اولویت حضانت فرزند با مادر است. بعد از آن‌ هم در صورتی که پدر صلاحیت نگهداری از فرزند نداشته باشد، حضانت آن‌ ها به مادر سپرده خواهد شد. ضمن این که صلاح فرزند هم در سپردن حضانت در نظر گرفته می‌شود.