ایمیل

behinlawfirm@gmail.com

جهت دریافت مشاوره عدد 9 را به شماره ی1000330 ارسال نمایید

آیا اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل اعاده‌ ی حیثیت می‌کند و شما محکوم می‌شوید؟

آیا اگر از کسی شکایت کنید و نتوانید آن را اثبات کنید، طرف مقابل اعاده‌ ی حیثیت می‌کند و شما محکوم می‌شوید؟

این باور غلط است!
دادگاه محل تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات است. حق شما طرح شکایت و وظیفه‌ ی دادگاه بررسی آن است. عدم اثبات شکایت، مسئولیت کیفری برای شما به بار نمی‌آورد.